Zmiany w umowacpersonal-791366_640h terminowych

Nowelizacja Kodeksu pracy z dnia 25 czerwca 2015 roku wprowadza kilka istotnych zmian w zakresie umów terminowych. Zmiany te wejdą w życie  z dniem 22 lutego 2016 roku. Warto zatem się do nich przygotować.

 

 

 

 

Umowy na czas wykonania określonej pracy

Umowy te zostaną całkowicie zlikwidowane, zatem ten rodzaj umów przestanie w ogóle funkcjonować.

 

Umowy o pracę na okres próbny

W chwili obecnej nie ma żadnych regulacji dotyczących ponowienia umowy na okres próbny. Po 22 lutego 2016 roku będzie można taką umowę, zawartą między tymi samymi stronami, ponowić w sytuacji gdy pracownik ma być zatrudniony przy innej rodzajowo pracy niż poprzednio. Jeżeli praca miałaby być rodzajowo taka sama, to od ostatniej umowy o pracę muszą minąć co najmniej 3 lata.

 

Umowy na czas określony

Na dzień dzisiejszy Kodeks pracy przewiduje wyłącznie ilościowy limit umów na czas określony. Prowadzi to czasami do zawierania z pracownikami długoletnich umów na czas określony (np. na 10 lat). Tacy pracownicy mają zaledwie dwutygodniowy okres wypowiedzenia umowy.

Nowelizacja Kodeksu pracy wprowadza szereg zmian w tym zakresie. Zgodnie z nowym zasadami będzie można zawrzeć z tym samym pracownikiem nie więcej niż 3 umowy na czas określony, których to łączny czas trwania nie będzie mógł przekraczać 33 miesięcy. Także okres wypowiedzenia takich umów będzie identyczny jak w przypadku umów o pracę na czas nieokreślony, czyli będzie uzależniony od stażu pracy u danego pracodawcy, a więc:

-dwutygodniowy – przy stażu zakładowym do 6 miesięcy

-miesięczny – przy zatrudnieniu w danej firmie co najmniej 6 miesięcy

-trzymiesięczny – przy zatrudnieniu trwającym co najmniej 3 lata